Viltvarning för säkrare järnväg

Nya tekniska åtgärder ska förhindra djurpåkörelser

Projektet är en gränsöverskridande satsning av berörda myndigheter, företag, och universitet för att finna nya tekniska lösningar som minskar djurpåkörningar på järnväg.

Djurpåkörningar på järnväg har blivit allt fler under de senaste 20 åren och problemet uppmärksammas allt oftare i media och även internationellt. Tågoperatörer efterfrågar effektiva lösningar för att minska olycksrisken och sänka kostnader för reparation, trafikstörning och djurförluster.
Vi studerar därför hur djur tillfälligt kan avvärjas från järnväg för att förhindra påkörningar. Projektet bygger på flera års förberedande studier med resultat från pilotexperiment, analyser och även viss teknikutveckling. Vi testar implementering av åtgärdsprinciper i verklig driftmiljö (järnväg, tåg) och lägger grunden för en senare kommersiell teknikutveckling.

Projektet omfattar försök med mobila och med stationära skrämselsystem. 

1) Mobil viltvarning

Vi studerar hur lokförare och därmed tågoperatörer kan undvika djurpåkörningar genom att varna/skrämma djuren som inte hinner lämna spåret i tid.

2) Stationär viltvarning

Vi testar om djur kan tillfälligt skrämmas från spårområdet på utvalda platser med hjälp av ljud- och ljussignaler som förmedlar fara. Skrämselstationer kan vidareutvecklas till att säkra t ex viltövergångar, stängsel- och tunnelöppningar.

Mål

Projektets centrala mål är att bidra till att skapa säkrare väg- och järnvägstransporter i Norden med en infrastruktur som är väl integrerat i landskapet så att naturliga processer och viktiga ekologiska tjänster (som djurens rörelser i landskapet) kan bibehållas. Metoderna bygger på att avvärjaa djuren från infrastrukturen endast när olycksrisken är som störst. Detta ska åstadkommas med utvalda akustiska (och möjligen visuella) signaler som skapar en kortvarig men kontrollerad flyktrespons hos djuren precis innan tåget passerar. Metoden ska kunna tillämpas där fysiska åtgärder som t ex viltstängsel eller viltpassager inte är möjliga eller behöver kompletteras. 

Samarbete

Projektet är en gränsöverskridande satsning inom INTERREG insatsområdet Innovativa Miljöer där SLU, Enviroplanning AB, Ruralis och Nibio, tillsammans med berörda myndigheter (Trafikverket, Jernbanedirektoratet, BaneNOR), tågbolag (SJ, Norske Tog) og teknologiutviklere, samt andra relevanta aktörer utvecklar och testar nya tekniska lösningar som ska avvärja viltpåkörningar på järnväg. Det ligger ett stort nyttovärde i att kunna arbeta längs järnvägsnäten i båda länderna på grund av skillnader i topografi, klimat, fauna och även regelverk. 

Kontaktpersoner:

Sverige – Andreas Seiler (SLU) och Mattias Olsson (Enviroplanning AB)
Norge – Aina Winsvold (Ruralis) och Svein-Morten Eilertsen (NIBIO)