Viltreflekser

Nye studier bekrefter at viltdeflektorer ikke fungerer

Blå viltreflekser montert på veistolper har fått mye oppmerksomhet de siste årene. I media hevdes det noen ganger at refleksene har redusert viltulykkene med opptil over 75 % og utgjør et effektivt tiltak. Men er dette virkelig sant og kan refleksene forventes å ha noen effekt i det hele tatt? I dette prosjektet har vi undersøkt eksisterende kunnskap om reflektorer, sett nærmere på funksjonen deres og vurdert potensiell effekt på dyrelivet.

Flere vitenskapelige studier og metaanalyser viser nå at den påståtte enten effekten mangler helt eller er et resultat av hvordan studien er bygget opp. Studiene gir som regel et positivt bilde av effekten av reflektorer som mangler kontroller, er utført over kort tid, og lider av andre feilkilder i datainnsamlingen. Studier som dekker lengre tidsperioder (> 1 år) og bruker kontrollavstander etter full BACI-tilnærming har ikke kunnet vise noen positiv effekt av reflektorene.

Tekniske studier på funksjon og lysspredning av reflektorer viser også at lysstrømmen fra reflektorene er svært begrenset og kun synlig innenfor et lite område utenfor veien. Atferdsstudier hos dyr viste også en svært liten respons på og rask tilvenning til de optiske signalene fra reflektorene.

Våre feltforsøk avklarte at lyset fra reflektorene var overraskende svakt og nesten ubetydelig når frontlyset fra biler lyste på kantstolpen og veibanen, som begge var et mye tydeligere lyssignal til dyrene. Under optimale forhold kan reflektoren være synlig som et svakt lyspunkt i noen sekunder før frontlyset blir synlig i omgivelsene og på kantstolpen. At dette tidlige, korte og svake lyssignalet, som i beste fall går foran lyset fra stolpe og veibane, kan ha avgjørende betydning for ulykkesrisikoen, er mer enn usannsynlig.

Konklusjoner

Konklusjonene vi trekker fra litteraturstudiet, tekniske studier og egne felttester er klare: viltreflektorer er ikke effektive tiltak for å motvirke viltulykker.

Vi anbefaler imidlertid å sette i gang eksperimentelle og vitenskapelig kontrollerte studier for å teste hvordan både dyr og trafikanter reagerer på ulike optiske og akustiske varselsignaler.

Viltreflektor i aktion

Last ned:

Viktige kilder:

  • Benten A, Annighöfer P and Vor T. 2018. Wildlife warning reflectors’ potential to mitigate wildlife-vehicle collisions—a review on the evaluation methods Frontiers in Ecology and Evolution 6:37.  DOI: 10.3389/fevo.2018.00037
  • Brieger, F. m.fl. 2016a. Effectiveness of light-reflecting devices: A systematic reanalysis of animal-vehicle collision data. – Accid. Anal. Prev. 97: 242–260. DOI: 10.1016/j.aap.2016.08.030
  • Rytwinski, T. m.fl. 2016a. How Effective Is Road Mitigation at Reducing Road-Kill? A Meta-Analysis. – PLoS ONE 11: e0166941.
  • D’Angelo, G. & van der Ree, R. 2015. Use of Reflectors and Auditory Deterrents to Prevent Wildlife–Vehicle Collisions. – In: Handbook of Road Ecology. John Wiley & Sons, Ltd, pp. 213–218.
  • Schulze C och Polster J-U. 2017. Wirkungsweise von Wildwarnern. – Forschung Strassenbau und Strassenverkehrstechnik 1127: 96.