About the project

Djurkollisioner på järnväg har ökat i Skandinavien och övriga Europa under de senaste 40 åren. Dessa kollisioner orsakar stort lidande och står i strid med europeiska miljödirektiv och med norsk-svensk transportpolitik och miljökvalitetsmål. Därtill är det ett stort problem för järnvägsoperatörer på grund av skador på lok och kopplingar. Problemet kommer att öka när tågen uppgraderas till modernare tåg som också går i högre hastigheter.
Research shows that there are only few measures that are effective in preventing train collisions with wildlife. The most common measures are to clear vegetation along the railway and to install exclusion fences and fauna bridges. However, fences and bridges for animals are very expensive measures and can not be installed everywhere. There is a need for a more flexible and cost-effective solution to the problem.
Since 2019, researchers from Ruralis - Department of Rural and Regional Research. The Norwegian Institute for Bioeconomics (NIBIO) and the Norwegian University of Life Sciences NMBU worked closely with Swedish researchers at the Swedish University of Agricultural Sciences and EnviroPlanning to find new solutions.
During 2020 and 2021, we have successfully tested how wild animals react to different sounds in attractive feeding grounds, salt stones and tar trees within the Grimsö frog area and in Østerdalen. This is to find the most appropriate sounds that can scare the animals away from the railway lines as well.

During the period 2021-2022, we will now test the implementation in the railway environment. This is done partly along selected railway sections in both Norway and Sweden and partly in collaboration with train drivers on particularly accident-prone sections.

The project in Sweden is funded by Interreg, the Swedish Transport Administration (Wildlife Safe Railway II project 2019-2023), Marie Claire Cronstedt Foundation and SJ. In Norway, the studies are funded by Interreg, Bane NOR, the Norwegian Railway Directorate, and Norske Tog (2021-2024). We also collaborate with professional groups consisting of participants from Bane NOR, the Norwegian Public Roads Administration, the Norwegian Forest Owners 'Association, the Norwegian Hunters' and Fishermen's Association and UiO, Cargo Net, Norwegian Trains and SJ.

Goal

The central goal of the project is to test whether different sound and light signals can deter animals from railway tracks, which will help reduce collisions with animals along the railway. The project's long-term goal is to create safer road and rail transport in the Nordic region with an infrastructure that is well integrated into the landscape so that natural movements can be maintained. 
The results from the project will provide a scientific basis for developing and implementing a flexible warning system for wild animals that will ward off the animals from the railway area before the trains pass - without limiting the animals' movement possibilities in the rest of the landscape. This must be achieved with selected acoustic and visual signals that create a short-term but controlled escape response in the animals just before the train passes. 
The method must be able to be applied where physical measures such as game fencing or game bridges are not possible or need to be supplemented. The method is tested for wild animals such as moose and deer, but can also be further developed and tested for other game and reindeer.

Projektets långsiktiga mål är att:

  • Bidra till att minska antalet kollisioner med vilda djur
  • Improve knowledge of preventive measures against animal collisions
  • Utveckla grunden till åtgärdsalternativ med högre kostnadseffektivitet än viltstängel och faunabroar
  • Utveckla och testa olika tekniska lösningskoncept
  • Testa hur åtgärdskonceptet fungerar i olika skandinaviska klimat och i olika topografi

Project structure

Projektet omfattar två arbetspaket som länkar till den som nyttjar och till den som äger järnvägen: AP1 om tågbaserade (mobila) och AP2 om järnvägsbaserade (stationära) skrämselsystem. 

Arbetspaket 1 – Tågbaserad viltvarning. I loken installeras en kamerea-enhet (Driver Activated Scaring Systems, DASS) som aktiveras av föraren när den upptäcker djur på spåret framför. Aktiveringen sparar videoinspelningen 10-20 sekunder före larmet plus en minut efter larmet, samtidigt som en ljudsignal spelas upp för att varna eller skrämma djuret från spårområdet. Djurens respons på tåget och på ljudet dokumenteras på videoinspelningen. Initialt ska systemets funktionalitet testas genom att lokföraren endast filmar djurens beteende när tågen närmar sig. Därefter ska filmingen kombineras med olika ljudsignaler som lokföraren spelar upp när djur finns vid spåret. Då kan även lokföraren använda nya ljudsignaler och befintliga ljudsignaler (från tyfon, broms eller halkbekämpning).
Syftet med försöken är att skapa en snabb, kontrollerad och om möjligt riktad flyktreaktion där djuren lämnar järnvägslinjerna för att söka skydd innan tåget kommit för nära. 
Forskningen ska lägga en grund för vidareutveckling av de tekniska lösningarna för viltavvärjning från loken.

Arbetspaket 2 – Järnvägsbaserad viltvarning. Längs utvalda järnvägssträckor installeras ett stationärt viltvarningssystem (Movement Activated Scaring System, MASS). MASS-enheten aktiveras enbart av djurens rörelse och spelar upp ljudsignaler (andra signaler än i AP1) medan djurens reaktion spelas in på video. Syftet med försöken är att skapa en pålitlig och kontrollerad flyktreaktion där djuren lämnar järnvägslinjerna för att söka skydd innan tåget passerar. 
Resultaten skall ge en fördjupad kunskap om vilka signaler som är mest lämpliga att använda. Djuren skall helst inte fly i panik, dels för att undvika risken att de flyr åt fel håll (t ex genom en stängselöppning eller längs järnvägen) och dels för att ge djuren möjlighet att koppla varningsljudet till att ett tåg eller fordon närmar sig. Kombinationer av ljud och andra signaler, som ljus, ingår också i experimenten.

Metoderna implementeras av Trafikverket redan under forskningsprojektets pågående utvecklingsfas. Trafikverket kommer anlägga en första övervakade viltövergång på järnväg under 2022 där viltvarningen aktiveras när både tåg och djur detekteras i närheten av passagen. Här ska samma ljudsignaler användas som vi utreder med våra MASS-studier. Anläggningen byggs norr om Upphärad på järnvägslinjen mellan Trollhättan och Göteborg. Övervakningssystemet är integrerat i Trafikverkets förvaltning för drift och underhåll och ska vara en förlaga för fler framtida viltpassager i plan.

Ritningar: Lasse Jäderberg (Grimsö)